1. Objednávka

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nieje považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej cast) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v case potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho pocet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín dorucenia.


2. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho Kupujúci má právo stornovat objednávku bez udania dôvodu kedykolvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradit predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarat alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázatelných nákladov. Storno poplatok môže byt do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru. Storno objednávky zo strany predávajúceho Predávajúci si vyhradzuje právo zrušit objednávku alebo jej cast v týchto prípadoch: * objednávku nebolo možné záväzne potvrdit (chybne uvedené telefónne císlo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.) * tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávatela tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovat kupujúceho za úcelom dohody o dalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už cast alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato ciastka prevedená spät na jeho úcet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnyych dní. 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu dorucenia tovaru (nevztahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho). V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpit od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok: - Kontaktujte nás (vid kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením císla objednávky, dátumu nákupu a Vaším císlom úctu ci adresou pre vrátenie penazí. - Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho spät na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok » tovar musí byt v pôvodnom nepoškodenom obale » tovar nesmie byt použitý » tovar musí byt nepoškodený » tovar musí byt kompletný (vrátane príslušenstva, zárucného listu, návodu atd.) » zašlite spolu s dokladom o kúpe - Tovar, prosíme, posielajte doporucene a poistený, nakolko nerucíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporucene neznamená na dobierku). - Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš úcet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. - V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žial môct akceptovat odstúpenie od spotrebitelskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspät.


3. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podla dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v co najkratšom termíne. Pri skladových zásobách do 3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, pri tovare vo výrobe do 14 dní a vo výnimocných prípadoch môže byt dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súcastou dodávky nieje inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu urcenia zaistuje predávajúci na účet kupujúceho. Zásielka s tovarom vždy obsahuje danový doklad, návod na používanie výrobku a zárucný list. V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedicná doprava, pošta...) nie je v zárucnom liste vyplnený datum predaja, nakolko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokial je Tovar v poriadku dorucený, vyplnte si prosím dátum predaja, odpovedajúcemu predajnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na zárucnom liste a dátumom na predajnom doklade nebude prípadna reklamácia uznaná. Rozvoz tovaru zaistujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podla zvoleného spôsobu. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v objednávke.


4. Ochrana osobných dát

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknut hodnotné služby, potrebujeme poznat niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zarucujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromaždovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadatela o novinky, úcastníka ankety a dalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si nadalej nebudete želat tieto informácie, máte možnost kedykolvek ich zasielanie ukoncit podla postupu uvedeného v každej zasielanej správe. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpit od záruky bezpecnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchatelom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.